Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden JuffieJo.nl

0e Omschrijving/definitie
0.1 JuffieJo.nl: leverancier van de producten welke worden aangeboden op haar website www.JuffieJo.nl
0.2 Opdrachtgever  die handelt in de uitoefening van een beroep, namens een bedrijf (praktijk) of (onderwijs)instelling, enz., een overeenkomst op afstand aangaat.

01.1 Identiteit van de ondernemer
Naam; JuffieJo.nl
Bezoekadres klantenservices: Industrieweg 99-D, 7202 CA ZUTPHEN
Telefoonnummer klantenservices: 0575-543796 (maandag t/m donderdag van
11.00 tot 17.30 uur).
E-mail: bestelling@JuffieJo.nl
KvK-nummer:  08066958
BTW-nummer: NL805525580B01

1e Algemeen
1.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JuffieJo.nl , de algemene voorwaarden duidelijk leesbaar geplaatst op de website van JuffieJo.nl                                
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft de opdrachtgever te kennen in te stemmen  met de leverings- en de betalingsvoorwaarden.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door JuffieJo.nl erkend.
1.3 JuffieJo.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2e Levering
2.1 JuffieJo.nl streeft ernaar om bestellingen- mits voorradig- zo spoedig mogelijk nadat de opdracht met de bijbehorende betaling, dan wel het verzoek om levering onder rembours te laten plaatsvinden is ingeboekt, te verzenden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal JuffieJo.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de besteller binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft deze in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
2.3.Opdrachten met producten waarbij reeds nadrukkelijk bij het aanbod wordt vermeld: handgemaakt product, levertijd kan 5 tot 6 weken bedragen, kunnen na 14 dagen niet geannuleerd worden.
2.4 Aan de leveringsplicht van JuffieJo.nl  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JuffieJo.nl geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering of acceptatie van de goederen, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5  Voor zover mogelijk wordt opdrachtgever, via het bij de opdracht opgegeven e-mail adres, tijdig geïnformeerd over het te verwachten moment van afleveren. De vervoerder c.q. pakketdienst zal nadat bij een afleverpoging niemand aanwezig was of op de aangegeven locatie is aangetroffen een niet aanwezigheids bericht achterlaten, dan wel bij bericht aangegeven of het pakket is afgeleverd bij de “buren” of via het bij de bestelling opgegeven e-mailadres informeren op welke wijze het pakket alsnog in ontvangst genomen kan worden. Indien niet binnen 7 dagen contact wordt opgenomen met de afzender of met het opgegeven afhaalpunt zal het pakket na deze 7 dagen door vervoerder/ pakketdienst worden geretourneerd aan afzender.
2.6 Zodra een pakket retour is gekomen omdat niet is voldaan aan het gestelde in 2.5 van de
leveringsvoorwaarden wordt het bedrag van de aankoop gecrediteerd. De gemaakte verzendkosten worden op het te crediteren bedrag in mindering gebracht.

3e Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd,
3.2 Alle prijzen op de website zijn in EUR en exclusief btw. Bij het verzenden van de opdracht wordt het bedrag inclusief BTW getoond.

4e Omruilen, retourneren & opzeggen koopovereenkomst
4.1 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
Het recht tot retourneren en opzeggen koopovereenkomst geldt niet voor:
4.2 diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de opdrachtgever, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, dan wel door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.  
4.3 Beeld- en muziekdragers en andere goederen waarvan de verzegeling en/of sealverpakking is verbroken.
4.4 Goederen die vallen onder de categorie hygiëne.
4.5. Ingeval er spraken is van omruilen van een product, dan worden de meer- en minderkosten verrekend. Tevens wordt in rekening gebracht een toeslag voor verzendkosten voor het opnieuw toezenden van het door ons om te ruilen product. In geval van omruiling komen de kosten voor het retourneren en opnieuw toezenden voor rekening van de opdrachtgever.
4.6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing ingeval namens een bedrijf, organisatie c.q. instelling (bijvoorbeeld school, praktijk voor logopedie-,  fysiotherapie, ergotherapie of zorginstelling) de bestelling werd gedaan.

5e Gegevensbeheer
5.1 Indien de opdrachtgever een bestelling plaatst bij JuffieJo.nl, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van JuffieJo.nl.
JuffieJo.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 JuffieJo.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever. Zo worden e-mail adressen niet opgeslagen in het klantendatasysteem van JuffieJo.nl.
5.3 JuffieJo.nl maakt geen gebruik van een mailinglijst en verstuurt derhalve geen ongevraagde reclame per post, e-mail aan de opdrachtgever.
5.4. Ingeval er sprake is van een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep, of namens een bedrijf of instelling en in het bezit is van een gebruikersnaam en wachtwoord wordt in afwijking van 5.3  gebruik gemaakt van een mailinglijst teneinde op gezette tijden het mailadres verbonden aan de gebruikersnaam en wachtwoord te kunnen controleren.

6e Garantie
6.1 JuffieJo.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van JuffieJo.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn en JuffieJo.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de gebruiker.
6.3 De besteller is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de besteller (alvorens over te gaan tot terugzending aan JuffieJo.nl) deze gebreken eerst en onmiddellijk schriftelijk te melden aan JuffieJo.nl.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de opdrachtgever door JuffieJo.nl gegrond worden bevonden, zal JuffieJo.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de opdrachtgever een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JuffieJo.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van JuffieJo.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van JuffieJo.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
A)  zolang de opdrachtgever jegens JuffieJo.nl in gebreke is;
B) de opdrachtgever de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/ of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/ of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van JuffieJo.nl  en/ of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7e Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden JuffieJo.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van JuffieJo.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8e Overeenkomst
8.1 JuffieJo.nl behoudt zich het recht voor om met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9e Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz. op de website van JuffieJo.nl worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10e Overmacht
10.1 JuffieJo.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/ of fabrikanten van JuffieJo.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 JuffieJo.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JuffieJo.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien JuffieJo.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur blijvend te voldoen als betrof het een afzonderlijke koopovereenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11e Aansprakelijkheid
11 JuffieJo.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/ of raadpleeg onze website.

12e Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JuffieJo.nl en opdrachtgever welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij JuffieJo.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

01012024